Orientační výpočet


Je určen pro všechna města i další obce v České republice, které mají zájem o orientační stanovení své environmentální udržitelnosti.
Nevyžaduje finančně náročný sběr dat, je založen z větší části na údajích za příslušný kraj.
K výpočtu je nutné shromáždit pouze data o nové výstavbě na katastru obce, o spotřebě pitné vody, dále o produkci a nakládání s komunálním odpadem a využití ploch na území obce.
Výsledkem je přibližné stanovení ekologické stopy obce a její porovnání s biologickou kapacitou obce.

Název města Kraj Počet obyvatel
Ekologická stopa města
Spotřeba pitné vody[m3]
Zastavěné a ostatní plochy ve městě celkem[ha]
Obytná plocha dokončených bytů, domů[m2]
k 31.12. předchozího roku celkem  
Zastavěná plocha dalších objektů (sklady, [m2]
obchody, atd.) k 31.12. předchozího roku celkem  
Celková produkce směsného komunálního odpadu[kg]
Produkce nebezpečného odpadu[kg]
Podíl spalovaného komunálního odpadu[%]
Podíl skládkovaného komunálního odpadu[%]
Vytříděné složky - papír[kg]
Vytříděné složky - sklo[kg]
Vytříděné složky - plasty[kg]
Vytříděné složky - nápojové kartony[kg]
Vytříděné složky - bioodpad[kg]
Vytříděné složky - kovy[kg]
Biokapacita
Zastavěné a ostatní plochy ve městě celkem[ha]
Orná půda[ha]
Zahrady, chmelnice, vinice, ovocné sady[ha]
Trvalé travní porosty[ha]
Lesní půda[ha]
Vodní plochy[ha]